Договор

ДОГОВІР №

про надання послуг доступу до Мережі обміну Інтернет – трафіком

м. Київ                                                                                                        ________ 2020 року

 

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ОБМІНУ ТРАФІКОМ» (надалі – ДП «UA-IX»), яке є резидентом України та має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, в особі виконуючого обов’язки директора Куковського Володимира Васильовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони,

 та __________________________________________(AS_______) (надалі – Учасник), яке є резидентом України та має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, в особі ____________________, який діє на підставі Статуту, з другої сторони,

надалі разом за текстом цього Договору про надання послуг доступу до Мережі обміну Інтернет – трафіком ДП «UA-IX» та Учасник іменовані - Сторони, а кожен окремо – Сторона,

уклали цей Договір про надання послуг доступу до Мережі обміну Інтернет – трафіком (надалі - Договір) про наступне

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кожна із Сторін гарантує, що на момент укладання цього Договору вона не є жодним чином обмеженою законом, іншим нормативним чи правозастосовчим актом, судовим рішенням або іншим, передбаченим відповідним чинним законодавством, способом в своєму праві укладати цей Договір та виконувати усі умови, визначені у ньому.

1.2. ДП «UA-IX» та Учасник відповідно підтверджують, що укладання цього Договору та виконання передбачених ним умов для ДП «UA-IX» та Учасника не суперечить нормам чинного в Україні законодавства, у відповідності до яких здійснюється господарська або інша діяльність Сторін, а також відповідно підтверджують те, що укладання цього Договору та виконання передбачених ним умов не суперечить цілям діяльності Сторін, положенням їх установчих документів чи інших локальних актів Сторін.

1.3. Сторони підтверджують однакове розуміння ними умов цього Договору та його правових наслідків, підтверджують дійсність їхніх намірів при його укладанні, а також те, що Договір не містить ознак фіктивної або удаваної угоди, що він не укладений під впливом помилки щодо його природи, прав і обов'язків Сторін, а також під впливом обману або збігу тяжких обставин.

1.4. При укладенні цього Договору Сторони досягли згоди з усіх його істотних умов, і не існує будь-яких умов, які можуть бути суттєвими і необхідними за змістом цього Договору.

2. ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ

2.1. Терміни та скорочення використовуються в цьому Договорі у такому значенні:

2.1.1. Мережа - Мережа обміну Інтернет-трафіком ДП «UA-IX»;

2.1.1. Порушення Договору - є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

2.1.2. Партнер – дійсний Учасник ДП «UA-IX», який підключив Партнерський порт на підставі Додаткової угоди з ДП «UA-IX».

2.1.3. Партнерський порт – порт, призначений для підключення Учасників ДП «UA-IX» до мережі обміну Інтернет-трафіком «UA-IX» та/або для побудови віртуальних з’єднань VLAN, за умови укладення відповідної Додаткової угоди з ДП «UA-IX», та який може використовуватись Партнером виключно для підключення віддалених Учасників.

2.1.4. Гібридний порт – порт ДП «UA-IX», яким одночасно можуть користуватись декілька Учасників за умови укладення ними відповідних Договорів та/або Додаткових угод з ДП «UA-IX».

2.1.5. Стандартний порт – порт ДП «UA-IX», наданий Учаснику на підставі Договору з метою доступу до Мережі обміну Інтернет-трафіком ДП «UA-IX».

2.1.6. Правила підключення – обов’язкові технічні правила, викладені у Додатку 3 цього Договору, та обов’язкові до виконання всіма Учасниками.

2.1.7. Учасник - суб’єкт господарювання, що прийнятий до кола Учасників ДП «UA-IX», зокрема успішно пройшов перевірку технічної групи, процедуру голосування та інші процедури, затверджені ДП «UA-IX».

2.1.8. AS - власна автономна система;

2.1.9. RIPEdb - база даних AS в RIPE;

2.1.10. RS - взаємодія між учасниками за протоколом BGPv4 шляхом обміну таблицями маршрутизації між маршрутизатором Учасника та маршрутизатором ДП «UA-IX».

2.2. Інші терміни, скорочення та їх тлумачення, що використовуються по тексту цього Договору, визначаються чинним Законодавством.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3. ДП «UA-IX» надає Учаснику послуги обміну Інтернет-трафіком.

 

4.  ТАРИФИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розрахунки за послуги здійснюються за тарифами, затвердженими ДП «UA-IX».

4.2. Тарифи, що діють на момент підписання цього Договору, наведені у Додатку 1.

4.3. У разі передбачуваної зміни тарифів ДП «UA-IX» інформує про це Учасників не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів.

4.4. Оплата за перший місяць використання UA-IX проводиться Учасником на розрахунковий рахунок ДП «UA-IX» протягом десяти днів з моменту підписання цього Договору.

4.5. Оплата за другий і кожен наступний місяць проводиться Учасником у вигляді авансової плати не пізніше ніж до 15 числа поточного місяця отримання послуг шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ДП «UA-IX».

 

5.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. ОБОВ'ЯЗКИ ДП «UA-IX»

5.1.1. ДП «UA-IX» забезпечує безперебійну роботу обладнання Мережі обміну Інтернет-трафіком.

5.1.2. ДП «UA-IX» приймає заявки потенційних Учасників на їх підключення до Мережі обміну Інтернет-трафіком у відповідності з Правилами підключення, викладеними у Додатку 3 цього Договору.

5.1.3. ДП «UA-IX» інформує Учасників про підключення кожного нового Учасника не пізніше, ніж через 24 години після підключення нового Учасника.

5.1.4. У разі передбачуваної зміни Правил підключення ДП «UA-IX» інформує про це Учасників не менш ніж за 15 (п'ятнадцять) днів.

5.1.5. У разі невиконання Учасником вимог, викладених у Правилах підключення, викладених у Додатку 3 цього Договору, ДП «UA-IX» зобов'язане надіслати повідомлення про це за адресою технічної контактної особи Учасника.

5.1.6. ДП «UA-IX» зобов’язане повторно підключити до Мережі обміну Інтернет-трафіком або виводить з режиму карантину Учасника негайно, але не пізніше двох робочих годин після виконання Учасником відповідної вимоги ДП «UA-IX».

5.1.7. ДП «UA-IX» зобов'язане виділити Учаснику одну IP-адресу.

 

5.2. ПРАВА ДП «UA–IX»

5.2.1. Отримувати від Учасника плату відповідно до затверджених тарифів, а також забезпечення інших прав, передбачених для ДП «UA-IX» цим Договором.

5.2.2. У разі порушення Учасником умов Договору, ДП «UA-IX» має право перевести Учасника в режим карантину або відключити, що не є розірванням цього Договору.

5.2.3. У випадку ненадходження оплати від Учасника, відповідно до п. 4.4, 4.5 і 7.9. протягом 60 календарних днів з моменту виставлення рахунку, ДП «UA-IX» має право перевести Учасника в режим карантину або відключити, що не є розірванням цього Договору, до погашення Учасником заборгованості в повному обсязі.

5.2.4. У випадку, якщо Учасником не погашена заборгованість, передбачена пп.5.2.3. протягом двох місяців поспіль, з метою виконання Учасником порушеного зобов'язання

ДП «UA -IX» має право звернутися з відповідним позовом до суду.

5.2.5. У разі порушення Учасником умов цього Договору, ДП «UA-IX» має право розірвати договір з Учасником Мережі обміну Інтернет - трафіком без повернення плати за обслуговування.

 

5.3. ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА

5.3.1. Учасник зобов'язаний суворо виконувати Правила підключення.

5.3.2. Учасник самостійно організовує лінію зв'язку від свого обладнання до порту комутатора Мережі обміну Інтернет-трафіком.

5.3.3. Учасник зобов'язаний своєчасно і в повному обсязі оплачувати послуги ДП «UA-IX».

5.3.4. Учасник зобов'язаний своєчасно інформувати ДП «UA-IX» про проведені заходи, які можуть вплинути на взаємодію між Учасником та Мережею або на роботу Мережі, зокрема, у разі зміни параметрів, описаних у п. 1.12 Правил Підключення. Інформування здійснюється шляхом надсилання листа на електронну адресу ДП «UA-IX».

5.3.5. Учасник зобов'язаний усувати порушення умов Договору та інформувати про це

ДП «UA-IX».

 

5.4. ПРАВА УЧАСНИКА:

5.4.1. Отримувати послуги обміну Інтернет-трафіком.

5.4.2. Інші права, передбачені для Учасника цим Договором і Статутом ДП «UA-IX».

 

6. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

6.1. Сторони визнають, що будь-яка інформація, отримана однією зі Сторін щодо іншої Сторони в ході переддоговірних відносин з укладення цього Договору або в ході виконання цього Договору, являє собою конфіденційну інформацію (комерційну таємницю), окрім інформації, яка може бути отримана будь-якою особою із загальнодоступних джерел.

6.2. Сторони зобов'язуються, не обмежуючись терміном, забезпечити конфіденційність і збереження інформації відповідно до законодавства України та цього Договору, і здійснювати її розкриття третім особам тільки за згодою іншої Сторони Договору, крім випадків, передбачених законодавством України та цим Договором.

Інформація, що підлягає розкриттю у випадках, передбачених в абзаці першому цього пункту, розкривається (передається) в обсязі, необхідному для досягнення цілей, відповідно до яких вона передається.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

7.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

7.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

7.4. У разі пошкодження з вини однієї зі Сторін обладнання іншої Сторони, винна Сторона зобов'язана протягом 24 годин замінити пошкоджене обладнання новим або компенсувати вартість пошкодженого обладнання в подвійному розмірі.

7.5. У разі якщо невиконання Учасником вимог, викладених у Правилах підключення, призвело до порушення працездатності Мережі, Учасник зобов'язаний сплатити ДП «UA-IX» штраф у розмірі 5 500,00 грн.

7.6. У разі невиконання своїх обов’язків, передбачених цим Договором, Учасник зобов’язаний сплатити ДП «UA-IX» штраф у розмірі 5 500,00 грн. ДП «UA-IX» зобов’язане завчасно письмово проінформувати Учасника про невиконання Учасником обов’язків, передбачених цим Договором.

7.7. У разі невиконання Учасником умов цього Договору, ДП «UA-IX» має право відключити Учасника від Мережі або перевести Учасника в режим карантину. ДП «UA-IX» зобов’язане завчасно письмово проінформувати Учасника про невиконання Учасником умов цього Договору. Повторне підключення або виведення з режиму карантину здійснюється негайно, але не пізніше двох робочих годин після отримання ДП «UA-IX» листа, що підтверджує ліквідацію порушення, а також документа, що підтверджує оплату штрафу, в тому випадку, якщо невиконання умов Договору призвело до порушення працездатності Мережі.

7.8. У разі порушення Учасником умов цього Договору, ДП «UA-IX» має право розірвати Договір з Учасником Мережі обміну Інтернет-трафіком без повернення плати за підключення та/або обслуговування.

7.9. У разі нездійснення Учасником оплати до 15 числа поточного місяця, Учаснику нараховується пеня у розмірі облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

 

8.  ЮРИСДИКЦІЯ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін, а при недосягненні домовленості - у судовому порядку відповідно до законодавства України.

 

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

9.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у пп. 9.1.5 цього Договору як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.

9.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події щодо Сторін зовнішнього характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна, за умови застосування звичайних для цього заходів, передбачити, та не можна при всій обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин і устаткування, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інших законних або незаконних заборон або обмежуючих заходів названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами умов цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

9.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, що не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

9.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

9.1.5. Форс-мажорними обставини за даним Договором додатково визнаються наступні події: прийняття актів органами влади, і всі інші події та обставини, які не залежать від волі Сторін і можуть безпосередньо вплинути на його належне виконання.

9.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним в Україні законодавством.

9.3. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно, з урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод, повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

9.4. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

9.5. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного в п. 9.3 цього Договору.

9.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така неможливість триває протягом 90 днів і не подає ознак припинення, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.

9.7. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пунктів 9.5 та 9.6 цього Договору визначаються у відповідності до чинного в Україні законодавства.

9.8. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень п. 9.5 та 9.6 цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо зміни умов цього Договору.

 

10. ПЕРЕДАЧА ПРАВ

10.1. Сторони мають право передавати свої права за цим Договором своїм правонаступникам, філіям або субпідрядникам, про що інша Сторона інформується не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до дати передачі прав. В обов'язок сторін входить надання копій документів, що підтверджують факт правонаступництва, субпідряду або створення філії.

 

11. ДІЯ ДОГОВОРУ

11.1.  Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін і укладається на невизначений термін.

11.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11.3. По всіх питаннях, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються відповідними нормами матеріального та процесуального права України.

11.4. Закінчення дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, які мали місце під час дії цього Договору.

11.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни і доповнення в цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

11.6. Зміни та доповнення в цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

11.7. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

11.8. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний за згодою сторін або за ініціативою однієї із Сторін у випадках, передбачених цим Договором, яка оформляється додатковою угодою до цього Договору.

У разі розірвання договору з ініціативи однієї із Сторін, ініціатор повідомляє іншій Стороні про намір не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до моменту передбачуваного розірвання Договору.

11.9. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі інформувати іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

11.10. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11.11. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології, у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

 

 

Прикріплені файли