Договір про підтримку Інтернет-об’єктів в RIPE

 

Договір №_____

про підтримку Інтернет-об’єктів в RIPE

 

м. Київ                                                                                                               _______ 20___ року

 

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ОБМІНУ ТРАФІКОМ» (надалі – ДП «UA-IX»), яке є резидентом України та має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, в особі виконуючого обов'язки директора Куковського Володимира Васильовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони,

 та _______________________________ (надалі – Замовник), яке є резидентом України та має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, в особі _________________, який діє на підставі ____________, з другої сторони,

надалі разом за текстом цього Договору ДП «UA-IX» та Замовник іменовані - Сторони, а кожен окремо – Сторона,

уклали цей Договір про підтримку Інтернет-об’єктів в RIPE (надалі - Договір) про наступне:

 

1. Предмет Договору

1.1. ДП «UA-IX» надає Замовнику, а Замовник приймає та сплачує ДП «UA-IX» послуги щорічної підтримки Інтернет-об'єктів в RIPE Замовника, які вказані у Додатку 1.

 

2. Тарифи та порядок розрахунків

2.1. Розрахунки за послугами здійснюються за тарифами, затвердженими ДП «UA-IX».

2.2. Тарифи, що діють на момент підписання цього Договору, наведені у Додатку 1.

2.3. ДП «UA-IX» виставляє рахунок на сплату послуг по підтримці Інтернет-об'єктів, що вказані в Додатку 1.

2.4. Замовник зобов'язується сплачувати виставлені ДП «UA-IX» рахунки протягом 10 банківських днів з дати виставлення рахунку. Протягом 20 банківських днів після сплати рахунку Сторони зобов'язуються підписати та передати одна одній всі необхідні бухгалтерські звітні документи.

 

3. Обов'язки Сторін

3.1. ДП «UA-IX» повинен:

3.1.1. Здійснювати підтримку в RIPE Інтернет-об'єктів Замовника, які вказані у Додатку 1.

3.2. Замовник повинен:

3.2.1. Своєчасно сплатити надані послуги на підставі рахунку, виставленого ДП «UA-IX».

3.2.2. Надати ДП «UA-IX» реальні вичерпні дані, необхідні для обслуговування Інтернет-об’єктів в RIPE.

 

4. Особливі умови та відповідальність Сторін

4.1. ДП «UA-IX» та Замовник керуються в своїй роботі чинними документами RIPE (які можна знайти за електронною адресою https://www.ripe.net/ripe/docs/index.html). Сторони розуміють, що чинні документи можуть бути змінені RIPE в будь-який момент часу.

4.2. ДП «UA-IX» не надає Замовнику доступ в Інтернет, а також не зобов'язаний брати участь в налаштуванні BGP взаємодії, створенні, видаленні або модифікації інших об'єктів бази даних RIPE, крім вказаних в п. 3.1.1. За необхідності такі послуги можуть бути надані на підставі окремих договорів та підлягати окремій оплаті.

4.3. Замовник розуміє та приймає всі умови отримання та роботи з IP-адресами та автономними системами, які введені RIPE, і погоджується зі всіма обмеженнями, які накладає використання ІР-адрес, в тому числі із відсутністю гарантованої досяжності з будь-якої точки мережі Інтернет, із забороною видачі підмереж таких адрес кінцевим користувачам.

4.4. Замовник зобов'язаний самостійно підтримувати актуальною контактну інформацію в базі даних RIPE шляхом внесення відповідних змін по мірі їх появи.

4.5. У випадку порушення Замовником п.2 даного Договору, ДП «UA-IX» має право розірвати даний Договір. Це призведе до відкликання RIPE об'єктів inetnum, inet6num, aut-num, та відповідно, до втрати Замовником адресного простору та автономних систем.

4.6. ДП «UA-IX» не несе жодної відповідальності за об'єкти після закінчення дії цього Договору.

4.7. Замовник погоджується з тим, що в разі вилучення його об'єктів з RIPEdb, вони не можуть бути йому виділені повторно і він їх втрачає безповоротно.

4.8. ДП «UA-IX» ні при яких обставинах не несе відповідальність за шкоду та збиток, яким-небудь чином пов'язаний з використанням незалежних номерних ресурсів Інтернету.

4.9. ДП «UA-IX» ні при яких обставинах не несе відповідальності за невиконання зобов'язань або за шкоду, якщо таке невиконання або шкода сталися не з вини ДП «UA-IX».

 

5. Вирішення суперечок

5.1. Спори та розбіжності, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, Сторони повинні прагнути вирішити шляхом переговорів та консультацій.

5.2. У випадку неможливості вирішити спор згідно з п. 5.1., спір вирішується у судовому порядку відповідно до законодавства України.

5.3. Основними положеннями, на підставі яких вирішуються спори, є документація RIPE.

 

6. Форс-мажор

6.1. Сторони не несуть відповідальності за будь-які затримки у виконанні зобов'язань за цим Договором, якщо зазначені затримки відбулися внаслідок форс-мажорних обставин. Під форс-мажорними обставинами розуміються підтверджені Торгово-Промисловою палатою України обставини поза контролем сторін: війна (в тому числі громадянська), заколоти, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, вибухи, зміни законодавства, регламентуючих документів RIPE та дії уряду й органів державної влади, які перешкоджають виконанню Договору. Негайно (упродовж 1-го дня) після одержання інформації про настання форс-мажорних обставин, що затримують виконання або іншим способом позначаються на виконанні цього Договору, Сторони письмово й усно (за допомогою особистого спілкування або телефонного зв'язку) повідомляють один одного про те, що трапилося.

6.2. Жодна зі сторін не несе відповідальності за будь-який збиток, збитки, претензії, інші витрати, що можуть виникати в іншої сторони в результаті форс-мажорних обставин.

 

7. Інші умови

7.1. Уся інформація, що міститься в цьому Договорі, його Додатках і Додаткових угодах, є конфіденційною і не підлягає розголошенню жодною зі Сторін, в жодній формі, за винятком випадків, передбачених цим Договором і чинним законодавством.

7.2. Тільки з підстав визначених законодавством України або з письмової згоди Замовника та ДП «UA-IX» може бути надана інформація третім особам про факт отримання та надання послуг обумовлених даним Договором.

7.3. Згідно з чинним регламентом RIPE копія даного Договору передається в RIPE NCC.

7.4. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

7.5. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним - листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

7.6. У випадку відмови з боку RIPE NCC у підтримці Інтернет-об'єктів Замовника та неможливості з боку ДП «UA-IX» надати Замовнику послуги за предметом цього Договору, – даний Договір вважається за такий, що втратив силу. В цьому випадку Сторони не вважають себе пов`язаними будь-якими правами та зобов`язаннями окрім проведення остаточних розрахунків.

7.7. У випадку підтримки декількох Інтернет-об’єктів Замовника, відмова RIPE у підтримці одного із Інтернет-об’єктів не є підставою для відмови в підтримці Інтернет-об’єктів, зареєстрованих раніше.

7.8. Всі зміни і доповнення до даного Договору повинні бути складені в письмовій формі і підписані обома сторонами.

 

8. Заключні положення

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє протягом одного року. Якщо Сторони не повідомили письмово про бажання розірвати Договір, дія Договору подовжується на наступний рік. Вартість послуги на кожен наступний рік визначатиметься за тарифами, діючими на момент виставлення рахунку.

8.2. Цей Договір укладений у двох примірниках українською мовою, по одному примірнику для кожної зі Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу. Сторони також ознайомлені зі всіма необхідними положеннями RIPE, мова цих положень зрозуміла обом Сторонам.

 

9. Юридичні адреси і банківські реквізити


 

 

Прикріплені файли