Договір про реєстрацію Інтернет-об’єктів в RIPE

 

Договір №_____

про реєстрацію Інтернет-обєктів в RIPE

 

м. Київ                                                                                          _______ 20___ року

 

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ОБМІНУ ТРАФІКОМ» (надалі – ДП «UA-IX»), яке є резидентом України та має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, в особі виконуючого обов'язки директора Куковського Володимира Васильовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони,

 та ______________________________ (надалі – Замовник), яке є резидентом України та має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, в особі  ___________________, який діє на підставі __________, з другої сторони,

надалі разом за текстом цього Договору ДП «UA-IX» та Замовник іменовані - Сторони, а кожен окремо – Сторона,

уклали цей Договір про реєстрацію Інтернет-об’єктів в RIPE (надалі - Договір) про наступне:

 

1. Предмет Договору

1.1. ДП «UA-IX» надає Замовнику, а Замовник приймає та сплачує ДП «UA-IX» послуги реєстрації Інтернет-об’єктів в RIPE – Додаток 1.

 

2. Тарифи та порядок розрахунків

2.1. Розрахунки за послугами здійснюються за тарифами, затвердженими ДП «UA-IX».

2.2. Тарифи, що діють на момент підписання цього Договору, наведені у Додатку 1.

2.3. ДП «UA-IX» виставляє рахунок на сплату послуг по реєстрації Інтернет-об’єктів в RIPE, що вказані в Додатку 1.

2.4. Замовник зобов'язується сплачувати виставлені ДП «UA-IX» рахунки протягом 10 банківських днів з дати виставлення рахунку. Протягом 20 банківських днів після сплати рахунку Сторони зобов'язуються підписати та передати одна одній всі необхідні бухгалтерські звітні документи.

 

3. Обов'язки Сторін

3.1. ДП «UA-IX» повинен:

3.1.1. Здійснювати реєстрацію Інтернет-об’єктів Замовника, що вказані у Додатку 1, в RIPE.

3.2. Замовник повинен:

3.2.1. Своєчасно сплатити надані послуги на підставі рахунку, виставленого ДП «UA-IX».

3.2.2. Надати ДП «UA-IX» реальні вичерпні дані, необхідні для реєстрації Інтернет-об’єктів в RIPE.

 

4. Особливі умови та відповідальність Сторін

4.1. ДП «UA-IX» та Замовник керуються в своїй роботі чинними документами RIPE (які можна знайти за електронною адресою http://www.ripe.net/ripe/docs/index.html). Сторони розуміють, що чинні документи можуть бути змінені RIPE в будь-який момент часу.

4.2. ДП «UA-IX» не надає Замовнику доступ в Інтернет, а також не зобов'язаний брати участь в налаштуванні BGP взаємодії, створенні, видаленні або модифікації інших об'єктів бази даних RIPE, крім вказаних в п. 3.1.1. За необхідності такі послуги можуть бути надані на підставі окремих договорів та підлягати окремій оплаті.

4.3. Замовник розуміє та приймає всі умови отримання Інтернет-об’єктів, які введені RIPE, і погоджується зі всіма обмеженнями, які накладаються у зв’язку з цим.

4.4. Замовник зобов'язаний самостійно підтримувати актуальною контактну інформацію в базі даних RIPE шляхом внесення відповідних змін по мірі їх появи.

4.5. У випадку порушення Замовником п.2 даного Договору, ДП «UA-IX» має право розірвати даний Договір. Це призведе до відкликання RIPE Інтернет-об'єктів, та відповідно, до їх втрати Замовником.

4.6. ДП «UA-IX» не несе жодної відповідальності за об'єкти після закінчення дії цього Договору.

 

5. Вирішення суперечок

5.1. Спори та розбіжності, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, Сторони повинні прагнути вирішити шляхом переговорів та консультацій.

5.2. У випадку неможливості вирішити спор згідно з п. 5.1. спір вирішується у судовому порядку відповідно до законодавства України.

5.3. Основними положеннями, на підставі яких вирішуються спори, є документація RIPE.

 

6. Форс-мажор

6.1. Сторони не несуть відповідальності за будь-які затримки у виконанні зобов'язань за цим Договором, якщо зазначені затримки відбулися внаслідок форс-мажорних обставин. Під форс-мажорними обставинами розуміються підтверджені Торгово-Промисловою палатою України обставини поза контролем сторін: війна (в тому числі громадянська), заколоти, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, вибухи, зміни законодавства, регламентуючих документів RIPE та дії уряду й органів державної влади, які перешкоджають виконанню Договору. Негайно (упродовж 1-го дня) після одержання інформації про настання форс-мажорних обставин, що затримують виконання або іншим способом позначаються на виконанні цього Договору, Сторони письмово й усно (за допомогою особистого спілкування або телефонного зв'язку) повідомляють один одного про те, що трапилося.

6.2. Жодна зі сторін не несе відповідальності за будь-який збиток, збитки, претензії, інші витрати, що можуть виникати в іншої сторони в результаті форс-мажорних обставин.

 

7. Інші умови

7.1. Уся інформація, що міститься в цьому Договорі, його Додатках і Додаткових угодах, є конфіденційною і не підлягає розголошенню жодною зі Сторін, в жодній формі, за винятком випадків, передбачених цим Договором і чинним законодавством.

7.2. Тільки з підстав визначених законодавством України або з письмової згоди Замовника та ДП «UA-IX» може бути надана інформація третім особам про факт отримання та надання послуг обумовлених даним Договором.

7.3. Згідно з чинним регламентом RIPE копія даного Договору передається в RIPE NCC.

7.4. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

7.5. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним - листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

7.6. У випадку відмови з боку RIPE NCC у реєстрації Інтернет-об'єктів Замовника та неможливості з боку ДП «UA-IX» надати Замовнику послуги за предметом цього Договору, – даний Договір вважається за такий, що втратив силу. В цьому випадку Сторони не вважають себе пов`язаними будь-якими правами та зобов`язаннями окрім проведення остаточних розрахунків.

7.7. У випадку реєстрації декількох Інтернет-об’єктів Замовника, відмова RIPE у реєстрації одного із об’єктів не є підставою для відмови в реєстрації інших об’єктів.

7.8. Всі зміни і доповнення до даного Договору повинні бути складені в письмовій формі і підписані обома сторонами.

 

8. Заключні положення

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання.

8.2. Цей Договір укладений у двох примірниках українською мовою, по одному примірнику для кожної зі Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу. Сторони також ознайомлені зі всіма необхідними положеннями RIPE, мова цих положень зрозуміла обом Сторонам.

 

9. Юридичні адреси і банківські реквізити 

 

Прикріплені файли